Struktur Voss 28

Utredning av barnehagetjenesten

Sarpsborg kommune innhentet ekstern konsulentbistand fra Norconsult for å få vurdert om den kommunale barnehagestrukturen kunne endres for å gi rom for effektiviseringstiltak.

Kommunen ønsket at de 17 kommunale barnehagene skulle driftes i større enheter/bygg enn i dag. Kunnskapen fra utredningen skulle være et grunnlag for videre kommunal planlegging og tilrettelegging i barnehagesektoren.

Norconsult analyserte dagens situasjon, og utredet 3 ulike alternativer til denne, fra mindre tilpasninger til radikal endring av struktur, med færre og større barnehager. Det ble påvist at strukturendring ville kreve vesentlige investeringer og gi mindre reduksjon av driftsutgiftene. De største innsparingene ville oppnås ved å endre voksentetthet i barnehagen.

Oppdrag:

Utredning av barnehagetjenesten

Oppdragsgiver

Sarpsborg kommune

Oppdragsansvarlig

Tonje Eide Kristiansen

Kontaktperson

Annelise L’orange Ekstrøm

Tidsrom

2011