Struktur Voss 24

Skolestrukturutredning

Norconsult bistod Sør-Varanger kommune i arbeidet med en skolestrukturanalyse av grunnskoletilbudet i kommunen.

Analysen innleder med en oversikt over de rammevilkår som gjelder for skoledriften og skoleanlegg. Norconsult gjorde også en areal- og kapasitetsanalyse av hvert enkelt skoleanlegg og dette presenteres i kapittelet om dagens struktur.

Planen inneholder videre Norconsults elevtallsprognose for det enkelte skoleområde og for kommunen som helhet.

På bakgrunn av økonomiske moment som tidsressurs ved ulike skolestørrelser, investeringskostnader mv., og samfunnsmomenter som reisetid for elevene, sosialt og faglig miljø ved skolene mv., presenterer Norconsult to alternativ for ny struktur. 

Til alternativene vises også investeringsbehov og endringer i driftskostnader for kommunen.

Oppdrag:

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Sør Varanger

Oppdragsansvarlig

Harald Høgh

Kontaktperson

Inge Walter Svendsen

Tidsrom

2012