Struktur Voss 18

Skolestrukturutredning

Norconsult utredning resulterte i  5 ulike forslag til skolestruktur i Strand. Et viktig grunnlag for utredningsarbeidet var Norconsults tidligere utførte oppdrag med kapasitetsanalyse av eksisterende skoler og elevtallsprognoser for hvert skoleområde.

Den ferdige rapporten omtalte viktige moment i valg av struktur, elevtallsprognoser for skoleområdene, en vurdering av eksisterende skoletomter og fem strukturalternativ med økonomiske konsekvenser.

I prosessen med å planlegge ny skolestruktur var det viktig for kommunen at alle berørte parter fikk uttale seg om hva de opplevede som viktige moment for den gode skolen i Strand.

Oppdraget startet derfor med en kreativ prosessdag hvor representanter fra idretten, musikkmiljøet, skolene, foreldre, elever og politikere sammen utarbeidet ett sett med momenter de ønsket behandlet i strukturutredningen. Dagen ble ledet av to prosessledere fra Norconsult. Innspillene fra denne dagen dannet så grunnlaget for innholdet i kapitlene «Sentrale og lokale føringer» og «Forutsetninger, moment og fokusområder ved valg av lokal skolestruktur».

Den ferdige rapporten dannet grunnlaget for den politiske saken om skolestruktur som ble behandlet i kommunestyret høsten 2014.

Oppdrag

Skolestrukturutredning

Oppdragsgiver

Strand kommune

Oppdragsansvarlig

Harald Høgh

Kontaktperson

Marianne Skogerbø

Tidsrom

2014