Struktur Voss 52

Skolestrukturutredning

Utredning av skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i midtregionen i Nord-Trøndelag. Utredningen omfattet en grundig gjennomgang og kartlegging av dagens situasjon (6 skoler med til sammen 3000 elever i skoleåret 2013/14), og avdekket problemstillinger og utfordringer fram mot 2035.

Følgende forhold ble vurdert:

  • elevtallsutvikling (prognose)
  • dimensjonerende elevtall for ulike utdanningsprogram
  • skoleanleggenes egnethet og potensiale
  • avstander og reisetid for elevene ved endret skolestruktur
  • fordeling av fagtilbud
  • pedagogiske og samfunnsmessige konsekvenser ved endret skolestruktur
  • økonomiske besparelser og merutgifter ved endret skolestruktur


I tillegg til anbefalt struktur, ble også 3 andre alternativer presentert og vurdert i rapporten.

Oppdrag

Skolestruktur for midtregionen

Oppdragsgiver

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Tore Bruem 

Tidsrom

2013