IFV

Integrert formativ vurdering - Stavanger kommune

Gjennomføring av programmet Integrert formativ vurdering (IFV) for grunnskoler i Stavanger kommune. Kommunen har et mål om at alle skoler skal få tilbud om å delta i programmet over tid.

Om IFV
Skoleringen baserer seg på kompetanseprogrammet utarbeidet av Dylan Wiliam, og rettigheter for å gjennomføre dette i Norge som Norconsult har på vegne av SSAT UK.
Deltakerne deltar i systematiske læringsøkter, refleksjonsarbeid, gruppearbeid, kollegaveiledning, veiledning og rådgivning fra Norconsult, samt konkrete veiledningsøkter og filmer.
Målet med konseptet er å bedre elevenes læringsutbytte gjennom lærernes bruk av vurdering for læring i klasserommet.
Programmet består av 18 konkrete arbeidsøkter/Workshops, og tar i bruk lærende nettverk for å lykkes. Alle økter følger en naturlig progresjon, og inneholder refleksjonsoppgaver, tema for egenarbeid, støttemateriell for leder/ressurslærer, diverse konkretiseringsmateriell og filmer. Tidsbruken på samlingen i hver økt er inntil 75 minutter. Norconsults fagansvarlige innen vurdering leder utvalgte arbeidsøkter, samt veileder ressurser og ledelse gjennom skoleringen. De øvrige økter ledes av skolens egne ressurser, ledelse eller utvalgte ressurslærere.
Skolene settes også i stand til å jobbe aktivt med observasjon, som kollegaobservasjon (og evt observasjon av leder), og refleksjon/tiltak.

Oppdrag

Pedagogisk utviklingsarbeid

Oppdragsgiver

Stavanger kommune

Oppdragsansvarlig

Endre Ljones

Kontaktperson

Tone Holth

Tidsrom

2016-2018