Elevtallsprognoser3

Befolkningsprognoser

I forbindelse med at Steinkjer kommune skulle revidere sine strukturplaner for barnehage og skole utarbeidet Norconsult befolkningsprognoser og prognoser for førskolebarn og elever for alle skoleområder og skoler i kommunen for perioden 2013-2030.

Prognoseberegningene tok utgangspunkt i befolkningsdata på grunnkretsnivå og elevtall på skolene.

Beregningene tok høyde for forventet boligbygging og forventede flyttebevegelser inn i, ut av og internt i kommunen, og elevtallsprognosen tok høyde for forventet avgang til Steinkjer Montessoriskole.

Siden prognosen er utarbeidet for alle funksjonelle aldersgrupper, kan den også legges til grunn for andre deler av kommunens virksomhet, som f.eks. planlegging av tilbud innen eldreomsorg.

Prognoseberegningene er gjort i egenutviklede regneark. I tillegg til rapport, har kommunen fått oversendt alle resultater fra analysen presentert i tabeller og figurer i excel.

Oppdrag

Befolkningsprognoser 

Oppdragsgiver

Steinkjer kommune 

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne 

Kontaktperson

Robert Ertsås 

Tidsrom

2013