Elevtallsprognoser6

Befolkningsprognoser

Norconsult har på oppdrag fra Øvre Eiker kommune utarbeidet befolkningsprognoser og prognoser for førskolebarn og elever for alle skoleområder og skoler i kommunen for perioden 2013-2030.

Prognosene skal i første rekke brukes til dimensjonering og plassering av det framtidige skoletilbudet i kommunen.

Prognoseberegningene tok utgangspunkt i befolkningsdata på grunnkretsnivå og elevtall på skolene. Beregningene tok høyde for forventet boligbygging og forventede flyttebevegelser inn i, ut av og internt i kommunen.

Siden prognosen er utarbeidet for alle funksjonelle aldersgrupper, kan den også legges til grunn for andre deler av kommunens virksomhet, som f.eks. planlegging av tilbud innen eldreomsorg.

Prognoseberegningene er gjort i egenutviklede regneark. I tillegg til rapport, har kommunen fått oversendt alle resultater fra analysen presentert i tabeller og figurer i excel.

Oppdrag

Befolkningsprognoser

Oppdragsgiver

Øvre Eiker kommune

Oppdragsansvarlig

Dan Lysne

Kontaktperson

Stig Rune Kroken

Tidsrom

2013