300610 skolebruk ute 85153e 8

Barnehageplan

Norconsult bistod Karmøy kommune i utarbeiding av en plan for de kommunale barnehagene for perioden 2013 – 2025.

Barnehageplanen innleder med en oversikt over de viktigste sentrale og lokale føringene som gjelder for barnehagedriften, f. eks. hvilke lovverk og forskrifter som gjelder for barnehageanleggene og for barnehagedriften.

Videre omtales pedagogiske moment, fysiske rammevilkår som arealnormer og funksjoner, etterspørselsdrivere for sektoren, de økonomiske forutsetningene og de samfunnsstrategiske momentene den framtidige strukturen skal bygger på.

Planen omtaler dagens situasjon for barnehagene, byggenes tekniske tilstand og den samlete barnehagekapasiteten for kommunen, inkludert kapasiteten i de private barnehagene.

Karmøy kommunes barnetallsprognose, barnehagekapasiteten og dekningsgrad for det enkelte opptaksområdeområde presenteres, før det gis et kostnadsestimat over de tiltakene som er nødvendige for å møte framtidens behov.

 

Oppdrag

Barnehageplan 

Oppdragsgiver

Karmøy kommune 

Oppdragsansvarlig

Harald Høgh 

Kontaktperson

Tove Steingildra 

Tidsrom

2012 - 2013